CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: DOS 171 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Corequisite: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 304 / KİMYADA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM 102 and MATH 106 or consent of the instructor

Kimyasal özelliklerin seri açılımlarıyla ifadesi ve kimyasal termodinamik, kuantum kimyası, kimyasal kinetik ile istatistik termodinamikteki uygulamaları. Deneysel verilere eğri uydurması, en küçük kareler yöntemi, optimizasyon ve Monte Carlo yöntemi. Sayısal verilerde enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Tek boyutlu, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Nümerik türev alma ve integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin doğrusal, doğrusal olmayan sabit katsayılı ve kuvvet serileri çözümleri. Doğrusal denklem setleri. Kuantum kimyasında özdeğer denklemleri.dönüşümü.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 350 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya sahasında güncel konuların ayrıntılı incelenmesi ve tartışılmasını içerir.

CHEM 351 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya sahasında güncel konuların ayrıntılı incelenmesi ve tartışılmasını içerir.

CHEM 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ilgi duyulan bir konuda araştırma yapılmasını içerir. Dönem sonunda çalışmayı özetleyen bir rapor ve seminer verilir.

CHEM 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ilgi duyulan bir konuda araştırma yapılmasını içerir. Dönem sonunda çalışmayı özetleyen bir rapor ve seminer verilir.

CHEM 410 / POLİMERİK MALZEMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimerik malzemelerin yapıları, sentez yöntemleri, fizikokimyasal özellikleri ve uygulamaları. Polimerik malzemelerin özelliklerini etkileyen yapısal parametreler. Polimerik malzemelerde kimyasal yapı-nanoyapı-performans ilişkileri. Polimerik malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler.

CHEM 420 / HESAPLAMALI KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 303 or consent of the instructor

Molekül yapısının kuvantum mekaniksel tanımlanması; basit sistemlerin tam çözümleri, moleküler problemlerin yaklaşık çözümleri, değiştirmeli yaklaşımlar, moleküler yörünge teorisi, yoğunluk fonksiyoneli teorisi. Potansiyel enerji yüzeyleri, geçiş durumları ve spektroskopik sabitler. Moleküler simülasyon tekniklerinin kısa tanımı; Monte Carlo ve Moleküler Dinamik.

CHEM 423 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:Comp 110 or Comp 130

CHEM 424 / FONKSİYONEL OPTİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fonksiyonel görüntülemeye giriş, floresan sensörlerin hazırlama prensipleri, aktif ve pasif yapılar, kalsiyum görüntüleme, canlı hücrelerde sinyal takibi, hücresel fonsiyonların kontrol yöntemleri, data yapıları, sayısal yöntemlerin fonksiyonel görüntülemede kullanımı.

CHEM 430 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 302 or consent of the instructor

Molekül simetrisi, grup teorisi, indirgenebilir ve indirgenemez gösterimler, karakter tabloları, titreşim spektrsokopisine giriş, Raman Etkisi, Kızılötesi (infrared) Absorpsiyonu, seçme kuralı, saf rotasyonal (dönme) spektroskopisi, normal modlar, çok atomdan oluşan moleküllerin titreşim spektrumlarının ön tahmin ve yorumlanması.

CHEM 435 / MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimyagerler için Grup Teorisi; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopilerinin teorileri, cihazları, biyo ve malzeme alanında uygulamaları; malzeme biliminde kullanılan elektron spektroskopileri; spektroskopik problemlerin bilgisayar programları ile uygulamalı çözümleri