Ders Tanımları

CHEM 100

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3

CHEM 103

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Corequisite: CHEM 103L or consent of the instructor

CHEM 204

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM 102 or consent of instructor

CHEM 301

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 102

CHEM 304

Kimyasal özelliklerin seri açılımlarıyla ifadesi ve kimyasal termodinamik, kuantum kimyası, kimyasal kinetik ile istatistik termodinamikteki uygulamaları. Deneysel verilere eğri uydurması, en küçük kareler yöntemi, optimizasyon ve Monte Carlo yöntemi. Sayısal verilerde enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Tek boyutlu, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Nümerik türev alma ve integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin doğrusal, doğrusal olmayan sabit katsayılı ve kuvvet serileri çözümleri. Doğrusal denklem setleri. Kuantum kimyasında özdeğer denklemleri.dönüşümü.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: CHEM 102 and MATH 106 or consent of the instructor

CHEM 102

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 101 or consent of the instructor

CHEM 201

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 102 or consent of the instructor

CHEM 207

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 206

CHEM 303

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

CHEM 350

Kimya sahasında güncel konuların ayrıntılı incelenmesi ve tartışılmasını içerir.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3

CHEM 101

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: Co-requisite or DOS 171 or CPAP 100 or consent of the instructor

CHEM 200

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

CHEM 206

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

CHEM 302

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 301 or consent of the instructor

CHEM 306

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CS - CHEM
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: CHEM. 204 or consent of the instructor