Ders Tanımları

PHYS 101

Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton"un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Co-requsitie: Must be taken with PHYS 101L Co-requsitie or Pre-requsite: DOS 171 or CPAP 100

PHYS 123

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, merkezkaçla ayrıştırmanın esasları, difüzyon ve Brown devinimi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, ses ve işitme, Doppler etkisi, ultrason görüntüleme tekniği.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:4

PHYS 203

Kuantum mekaniği. Sonsuz kuyuda parçacık çözümü. Harmonik salınıcı ve hidrojen atomu. Orbital kavramları. Çok-elektronlu atomların yapısı. Moleküler orbital teorisi. Molekül simetrileri ve grup teorisi. Döngüsel, titreşimsel ve elektronik spektroskopi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3

PHYS 301

Olasılık teorisi. Entropi. Sıcaklık. Bölüşüm fonksiyonu. Büyük bölüşüm fonksiyonu. Siyah cisim ışıması. Fermi ve Bose istatistikleri. Termodinamik yasaları. Faz geçişleri. Kinetik teori ve taşıma olayları.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 205 or consent of the instructor

PHYS 311

Lineer-olmayan salınımlar. Kaotik sistemlerin nümerik ve görsel incelenmesi. Lineer kararlılık analizi. Varyasyonlar hesabı. Lagrange ve Hamilton dinamikleri. Kanonik dönüşümler ve Hamilton-Jacobi teorisi. Poisson parantezleri. Çok-parçacıklı sistemlerin dinamiği. Katı cisimler dinamiği. Bağlı salınıcılar. Sürekli sistemlerin dinamiği. Özel relativite teorisi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 201 or consent of the instructor

PHYS 122

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ses ve işitme, optik ve görme, elektromanyetik dalgalar ve atomun yapısı, bilgisayarlı x-ışını tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:4

PHYS 201

Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları. Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi. 2-cisim problemi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (PHYS. 101 and MATH. 204) or consent of the instructor

PHYS 206

Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: PHYS. 102 or consent of the instructor

PHYS 310

Aktif ve pasif devre elemanları. Güç üreteçleri, ses yükselticileri, radyo alıcıları, sıcaklık düzenleyicileri ve hareket algılayıcıları gibi çeşitli elektriksel ve elektronik aygıtların tasarımı ve yapımı. Elektronik devre tasarımının pratik yönleri. ( Temel elektrik kavramlarının PHYS 102 düzeyinde bilinmesi gereklidir.)

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 102 or consent of the instructor

PHYS 313

Yarı-iletkenlere giriş: Kristaller. Enerji bandları. Yük taşıyıcıları ve doping. Fermi enerji düzeyi. Taşıyıcıların mobiliteleri ve yaşam süreleri. Optik özellikler. Elektronik aygıtlar: p-n eklemleri. Diyotlar. Transistorlar. Opto-elektronik aygıtlar: LED"ler. Diyot lazerleri. Detektörler.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 102 or consent of the instructor

PHYS 102

Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 101 or consent of the instructor and must be taken with PHYS 102L

PHYS 124

Elektromanyetizma, elektromanyetik dalgalar, optik ve görme, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ışık, atom ve moleküllerin kuantum teorisi, moleküller arası kuvvetler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurulma, ışıma, uyarılı ışıma, bilgisayarlı x-ışını tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron salımı tomografisi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: PHYS 123

PHYS 205

Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: PHYS. 101 or consent of the instructor

PHYS 302

Vektör kalkulusu. Elektrostatik. Gauss yasası. Poisson denklemi. Dielektrik malzemeler. Elektrostatik enerji. Sınır-değer problemleri. Magnetostatik. Biot-Savart yasası. Ampere yasası. Manyetik kuvvetler ve malzemeler. Manyetik enerji. Elektromanyetik endüksiyon. Faraday yasası. Maxwell denklemleri. Poynting teoremi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 102 and MATH. 203

PHYS 312

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel relativite teorisi.

CS - PHYS
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor