Araştırma Alanları

Kimya bölümümüzün hem kuramsal hem de deneysel araştırma alanları bulunmaktadır. Kuramsal kimya, kuantum kimyası ve istatiksel termodinamik kuramsal araştırma alanlarımızın temelini oluşturmaktadır. Deneysel araştırmalar, bölümümüz bünyesinde 7 ana araştırma grubu tarafından geniş donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir. Deneysel araştırmalar için temel konularımız, polimer sentezi ve karakterizasyonu, katı hal kimyası, anorganik kimya, fiziksel kimya, spektroskopi, reoloji, yüzey ve arayüz kimyası, nanomateryaller ve elektrokimyadır. Lisans ve lisansüstü öğrencileri istedikleri oranda bu araştırmalarda yer alırlar.

 

Hesaplamalı Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı 

Prof. Dr. Ersin Yurtsever kuantum kimyası, termodinamik ve istatiksel termodinamik öğretmektedir. Şu sıralardaki araştırması, atom kümelerinin dinamik ve termodinamik olarak incelenmesi ve kimyasal bağların kuantum mekaniksel hesaplanması üzerine.

 

Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı

Prof. Dr. İskender Yılgör çok fazlı kopolimerlerin yapısal dizaynı, sentezi, karakterizasyonu ve yapı-şekil-özellik ilişkilerinin araştırılması üzerine çalışmaktadır. Ayrıca Prof. Yılgör’ün termoplastik poliüretenler, reaktif silikonlar, silikon içeren kopolimerler ve epoksi reçinelerinin hazırlanması, karakterizasyonu, modifikasyon ve uygulamaları hakkında kapsamlı deneyimi vardır.

 

Anorganik Kimya Araştırma Grubu

Koç Üniversitesi Anorgonik Kimya Araştırma Grubu, 1994 yılında Prof. Dr. Mehmet Somer’in girişimiyle oluşturulmuştur.

Çeşitli araştırma konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
+ Polar intermetalik bileşikler ve atom küme bileşikleri
+ Üçlü ve dörtlü nitridoboratlar
+ Azidometalatlar
+ Katı hidrojen depolu materyaller
+ Nanoölçek nadir toprak oksitleri – mesoporus materyaller
+ Katalist taşıyıcıların termal ve hidrotermal davranışları
+ Piezo-ferroelektrik metal oksitler.
 

Fiziksel Kimya Araştırma Grubu

Prof. Dr. Levent Demirel’in araştırma uzmanlığı materyallerin yüzey ve arayüz kimyası üzerine. Kendisi yarı-geçirgen ince filmler, moleküler düzey inceliğinde sıvı filmler, sıvı kristalimsi ve polimer materyallerin ince filmleri üzerine çalışmıştır. Son araştırması ise, fonksiyonel yüzeyler ile polimer ve polipeptitlerin kendi kendilerine organizasyonları üzerine.

 

Polimer ve Nanomateryal Araştırma Grubu

Yrd. Doç. Dr. Funda Yağcı Acar’ın araştırma grubu çoğunlukla sentez projelerinde çalışmaktadır. Çalışmaları çoğunlukla materyallerin yapı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi anlama ve bu özelliklerin değiştirilerek farklı uygulama alanlarının nasıl yaratılabileceği üzerine odaklanmıştır. Kendisi, kuantum noktacığı ve süpermagnetik demir oksit gibi nanoparçacıklar, polimerler ve ikisinin bileşimi olan hibrit materyalleri içeren projelerde çalışmaktadır. İlgi alanları, MRI’da kontrast iyileştirme, görüntüleme, ilaç hedeflemesi, sensörler, lazerler ve magnetik ayrışma gibi geniş uygulamalardır. Projelerinin disiplinler arası doğası, kendisine, yetenek ve bilgisini başka disiplinlerle yaptığı ortak çalışmalar yoluyla arttırma fırsatı verir.

 

 

Anorganik Materyaller Araştırma Grubu

Yrd. Doç. Dr. Uğur Ünal’ın araştırma alanları seramiklerin ve anorganik katmanlı materyallerin sentezlenmesi ile bu materyallerin elektrokimyasal, fotokimyasal ve optik alanlarda uygulamaları üzerine. Ünal, seramiklerin ve anorganik katmanlı materyallerin sentezi için katı hal reaksiyonu, sol-jel ve hidrotermal metotlar kullanmaktadır. Ünal’ın araştırma grubu çoğunlukla katmanlı materyaller üzerine çalışmaktadır. Bu katmanlı materyallerin temelindeki nanoteknoloji, yapısal ve fizyokimyasal özellikler yoluyla ortaya çıkarılmaktadır. Kütlesel yapılara kıyasla nanoölçek levhalar elektriksel, optik ve kimyasal olarak farklı özelliklere sahiptir. Tabakalı oksit yapıların 2 boyutlu en küçük birimlerine, yani nanoölçek metal oksit levhalara ayrılabiliyor olması, bu birimlerin çeşitli şekil ve uygulamalarda araştırma ve kullanılması konusuna yeni bir boyut getirdi. Bu katmanlı  birimlerin kütlesel yapıların sahip olmadığı fonksiyonlara sahip olduğu açığa çıktı. Bu özellikler kütlesel katınınkilerden eşsiz ve farklı. Tabaka oksitler yaprak yaprak soyulmasıyla çok daha farklı özellikler kazanmakta. Ve bu farklılıklar, 2 boyutlu nanolevhalara, ince film hazırlanması, yeni yapıların üretilmesi, organik-anargonik bileşiklerin sentezlenmesi ile katalitik ve fotokatalitik uygulamalarda daha yüksek verim elde edilmesi gibi konularda avantaj sağlamakta.